Félag hljómplötu-framleiðenda (FHF) v. upptöku

SAMNINGUR milli Félags íslenskra hljómlistarmanna kt. 530169-5539, hér eftir nefnt FÍH, og Félags hljómplötuframleiðenda kt. 521179-0319, hér eftir nefnt FHF, um greiðslur og kjör hljómlistarmanna við upptöku tónflutnings, til fjöldaframleiðslu á hljómföngum til hagnýtingar í verslunarskyni fyrir framleiðanda eða þriðja aðila.

Uppfært 1. júlí 2015, miðað við launavísitölu í desember 2010 383,1 stig, des. 2011 418,2. júní 2013 457,8. Júní 2015 517,1 stig. Júní 2016 581,6 stig. Des. 2016 592,2 stig. Des. 2017 632,8 stig. Des. 2018 670,7 stig. Des. 2019 700,7 stig. Des. 2020 751,2 stig. Des. 2021 806,0 stig. Júní 2022 856,7 stig.

 1. 1. gr. Lágmarksþóknun

  Hver hljómlistarmaður sem ráðinn er af hljómplötuframleiðanda fær annaðhvort endanlega þóknun samkvæmt tíma útkalli, sem tekur mið af grunnkauptaxta FÍH auk launatengdra gjalda, eða endanlega þóknun fyrir hvert lag og/eða verk sem tekur nánara mið af lið 1.2 og sem innifelur álag vegna launatengdra gjalda.


  1.1. Þegar um tímaútkall er að ræða þar sem leikið er eftir forskrift upptökustjóra, útsetjara eða annarra, hvort heldur er í hljóðfærasveit eða ekki, gildir eftirfarandi þóknun, að meðtöldum launatengdum gjöldum skv. gr. 7.0 í þessum samningi:

  a. Tveggja tíma vinna í hljóðveri (hámarksupptökunýting 20 mínútur) kr. 51.198

  b. Þriggja tíma vinna í hljóðveri (hámarksupptökunýting 30 mínútur) kr. 64.261

  c. Fjögurra tíma vinna í hljóðveri (hámarksupptökunýting 40 mínútur) kr. 84.780

  d. Fimm tíma vinna í hljóðveri (hámarksupptökunýting 60 mínútur)  kr. 114.464


  1.2 Þegar miðað er við einstök lög og/eða verk þar sem krafist er leiðandi hljóðfæraleiks í hljóðveri, hvort sem um rytmagrunna, yfirspil, sólóspil eða annað er að ræða, gildir eftirfarandi fullnaðarþóknun, að meðtöldum launatengdum gjöldum;

  Fj. laga kr./lag Samtals
  1 52.781 52.781
  2 50.142 100.283
  3 47.503 142.508
  4 44.864 179.454
  5 42.225 211.123
  6 39.586 237.513
  7 38.266 267.862
  8 36.947 295.572
  9 35.627 320.643
  10 34.307 343.075
  11 32.988 362.867
  12 32.328 387.938
  13 31.668 411.690
  14 31.009 434.121
  15 30.349 455.234
  16 29.689 475.026
  17 29.029 493.500
  18 28.370 510.653
  19 27.710 526.488
  20 27.050 541.002

   (Með ,,lagi” er átt við hljóðrit allt að 5 mínútum) 

 2. 2. gr. Yfirvinna

  Til þess að fullvinna lag og/eða verk sem byrjað er á og með samþykki flytjanda þegar unnið er skv. 1.1 gildir eftirfarandi:


  2.1 Í vinnutörn skal greiða kr. 10.964,- yfirvinnu fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur umfram tímafjölda sem getur í grein 1.1 á milli kl. 09:00 og 24:00 (skv. gildandi kauptaxta FÍH hverju sinni).


  2.2 Í vinnutörn skal greiða kr. 16.446,- yfirvinnu fyrir hverjar byrjaðar 30 mínútur umfram tímafjölda sem getur í grein 1.1 á milli kl. 24:00 og 09:00 (skv. gildandi kauptaxta FÍH hverju sinni).

 3. 3. gr. Álag vegna aukahljóðfæra/aukaradda

  a. Álag fyrir hvert aukahljóðfæri skal vera 10% á launalið.

  b. Ef hljómlistarmaður er látinn leika fleiri en eina sjálfstæða rödd skal honum greitt 5% álag fyrir hverja auka rödd.

  c. Álag vegna aukahljóðfæra og aukaradda verður þó ekki hærra en 50% Sjá skilgreiningar á hljóðfæraflokkum á heimasíðu FÍH.

 4. 4. gr. Launavísitala

  Samningurinn tekur mið af launavísitölu (grunnur: mars 2007 313,2 stig) sem uppfærist tvisvar á ári (1. janúar og 1. júlí).

 5. 5. gr. Ferðalög

  5.1 Fyrir flutning innan höfuðborgarsvæðisins á stórum og fyrirferðarmiklum hljóðfærum eins og kontrabassa, trommusettum o.s.frv. til og frá vinnustað kemur greiðsla samkvæmt fullgildri nótu.


  5.2 Fari hljóðritun fram utan höfuðborgarsvæðisins skal samið um launagreiðslur og kostnað sérstaklega samkvæmt opinberum viðmiðum um aksturskostnað.


  5.3 Ef hljómlistarmaður er kvaddur til vinnu og hún fellur niður, skal greiða 50% samkvæmt lið 1.1.a. Greiðsla fellur niður ef um er að ræða algjörlega óviðráðanlegar orsakir eða afboðað hefur verið með 24 stunda fyrirvara.


  5.4 FÍH fær tvö eintök af hverri útgefinni hljóðritun til skráningar á flytjendum í gagnagrunn sinn. FÍH sér til þess að á heimasvæði félagsins á netinu er hægt að fylla inn í rafrænt form til skráningar á flytjendum í tengslum við ISRC skráningarkerfið.

 6. 6. gr. Æfingar

  Fyrir æfingar er greitt samkvæmt Lausavinnutaxta FÍH.

 7. 7. gr. Innifalin í launalið 1.0

  10,17 % orlof, 1% sjúkrasjóður, 0,25% orlofssjóður, 8% hljóðfæragjald.

  Lífeyrissjóðsiðgjöld skiptast á eftirfarandi hátt:
  Framlag launþega 4% og mótframlag launagreiðenda 7%.
  Framlög í lífeyrissjóð fylgja almennri þróun og lögum um greiðslu í lífeyrissjóði.

 8. 8. gr. Upptökur milli 24:00 og 09:00

  Launaliðir þeir sem nefndir eru í ákvæðum hér að framan hækka um 50% þegar um er að ræða upptökur sem eiga sér stað á tímabilinu milli kl. 24:00 og 09:00. Þetta ákvæði gildir þó ekki óski hljóðfæraleikari eftir því að hefja störf kl. 24:00 eða síðar.

 9. 9. gr. Hljómsveitarstjórar

  Laun hljómsveitastjóra greiðast með 50% álagi á venjulegt kaup. Leggi hann til útsetningar, skal um það samið sérstaklega. Laun konsertmeistara í strengjasveit skulu greiðast með 50% álagi.

 10. 10. gr. Hvíldir

  Ef upptaka stendur í tvo tíma eða skemur, reiknast ekki hvíldir. Fari upptaka fram úr tveim tímum eiga hljómlistarmenn rétt á 10 mínútna hvíld eftir fyrstu tvo tímana og síðan 5 mínútna hvíld eftir hvern viðbættan hálftíma að höfðu samráði við stjórnanda upptöku.

 11. 11. gr. Upptökur af hljómleikum

  Hljómplötuframleiðandi má hljóðrita og gera myndupptöku á tónleikum listamanna, sem eru samningsbundnir honum (recording artist), með samþykki aðstoðarhljómlistarmanns (Session Musician). Komi til útgáfu á tónleikaupptöku, þar sem greitt hefur verið fyrir tónleikahald og að fengnu samþykki aukahljóðfæraleikara, getur hljómplötuframleiðandi keypt:

  a. útgáfurétt á hljóðupptöku með með því að greiða 50% skv. 1.1

  b. full útgáfuréttindi, þar með talin hljóðrits- og myndupptökuréttindi, með því að greiða samkvæmt gr. 1.1

  Í báðum liðum skal miða við upptökunýtingu samkvæmt lið 1.1

 12. 12. gr. Fullnaðarkaup réttinda (Buy-out)

  Hljóti hljómlistarmaður greiðslu fyrir tónlistarflutning í hljóðveri eða á tónleikum, sem er ekki lægri en fram kemur í þessum samningi, skal greiðslan teljast endanleg fyrir öll almenn og eðlileg not (sbr. gr. 13.0) útgefanda á hljóðupptökum í heild eða í hlutum, með eða án söngs. Þar með er talin útgáfa og endurútgáfa á hljóðupptökum og/eða myndupptökum á hvaða formi sem er, tónlistarmyndbandi og hvers kyns kynningarefni, nema að um annað sé samið.

 13. 13. gr. Skilgreining á eðlilegum notum hljóðrita

  Hljómplötuframleiðandi hefur rétt samkvæmt samningi þessum til að gefa út hljómföng, framleigja eða lána hljóðrit til notkunar í efnisveitu, hljóðvarpi, kvikmynd, sjónvarpi, auglýsingum eða/og öðrum miðlum, stafrænum eða hliðrænum, hvort sem um niðurhals-, spilunar-, streymis- eða samstillingarnot (Synchronization) er að ræða.

  Hljómplötuframleiðandi hefur ekki rétt til þess að framleigja eða lána hljóðrit til notkunar í leiksýningum eða á tónleikum nema með samþykki FÍH.

 14. 14. gr. Undanþágur

  Undanþágu má veita frá samningi þessum, ef um stórverk er að ræða, þó aðeins að fengnu samþykki viðkomandi hljómlistarmanna og stjórnar FÍH. Skulu óskir og svör þar að lútandi fara fram skriflega.

 15. 15. gr. Tryggingar

  Að öðru leyti fer sem hér segir í samningi ASÍ og SA um slysatryggingar og um tjón á persónulegum munum o.fl.

 16. 16. gr. Stærri hópar

  Heildarsamningur milli FHF og FÍH kveður á um lágmarkskjör til handa meðlimum FÍH. Heimilt er að semja sérstaklega um greiðslur til stærri hópa. (Miðað er við að flytjendur séu 17 eða fleiri í slíku tilviki).

 17. 17. gr. Gildistími

  Samningur þessi gildir til fimm ára frá undirskriftardegi og framlengist um 1 ár í senn sé honum ekki sagt upp skriflega af öðrum hvorum samningsaðila með 3ja mánaða fyrirvara.

 18. Undirskrift

  Reykjavík 30. maí 2007

  Með fyrirvara um samþykki félagsfunda samningsaðila.

 19. Yfirlýsing

  Aðilar eru sammála um að virða gagnkvæm réttindi samkvæmt samningi þessum í hvívetna. Þeir eru einnig sammála um að samningur sá sem undirritaður er í dag sé gerður með hagsmuni samningsaðila að leiðarljósi.